Förvaltarhuset i Sundsvall AB
Hem

Juridisk expertis inom

  • Hyra
  • Arrende
  • Tomträtt
  • Fastighetsreglering
  • Nyttjanderätt
  • Upplåtelseavtal
  • Försäljning och köp av fastighet
  • Marklösen & förhandling
  • Övrig fastighetsrättslig juridik
  • Servitut & ledningsrätt

Hyresjuridik

Vi erbjuder professionell rådgivning till företag och hjälper till med villkorsändringar, uppsägningar och gränsdragningslistor mellan hyresvärd och hyresgäst. Kontakta oss för att lära dig mer om våra tjänster.

Arrende

Arrende är en slags hyra av mark såsom lägenhetsarrende, anläggningsarrende, bostadsarrende och jordbruksarrende. Vi lotsar dig genom reglerna kring arrende oavsett om det gäller enklare former som nyttjanderätt eller upplåtelse.

Tomträtt

Tomträtt är en speciell form av "arrende" som tillhandahålls enbart av stat eller kommun. Avgiften  kallas för avgäld och gäller vanligtvis under 10 års perioder. Avgälden sätts till en viss procent av markområdets marknadsvärde eller av områdets byggrättsvärde enligt gällande detaljplan. Tecknat tomträttsavtal föreskriver användningen av området och kan inte ändras utan godkännande av upplåtaren. Är kommunens förslag på ny avgäld rimlig?  


Fastighetsreglering kan liknas med försäljning av ett delområde av en fastighet, ett markområde. När parterna är överens sänds ärendet till Lantmäterimyndigheten som beslutar och registrerar de justerade fastigheterna i fastighetsregistret.

 


Fastighetsreglering


Försäljning och köp av fastighet


Försäljning eller köp av fastighet med eller utan byggnad. Oftast används metoden med köpekontrakt där handpenning lämnas och slutförs med ett köpebrev där resterande del av köpeskillingen betalas. Inteckningar i form av lån liksom övriga rättigheter i fastigheten såsom el, vatten och avlopp måste redovisas och kontrolleras.

 Marklösen & förhandling

Vid köp av hela eller delar av fastigheter kan det vara besvärligt att komma överens. Vi har mångårig erfarenhet av olika projekt som väg- och järnvägsbyggen där många fastighetsägare berörs för den nya infrastrukturen.

 
unsplash